Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:18

18Símun ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ achi nɛ bhɔ́ ndǔ bǒnto mányáŋá bɔ amɔ antí, afɛrɛ nkáp bɛ́chyɛ bǒnto,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index