Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:19

19arɛm bɛ, “Kʉ ká mɛnkwɔ́ mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛ́ yɛ̌ agha anɛ nyáŋá yi amɔ́ anti Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ántwɔ́ ntá yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index