Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:2

2Baway nɔkɔ Stífin, mbɔk bo abhɛn báchyɛ̀ Mandɛm kɛnókó bápɔ́kɔ yi bárɔ́k bábhɛ́mɛ, nɛ bádi yi tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index