Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:20

20Kɛ Píta akɛmɛ yi bɛ, “Ɛghori ɛ́mpɔ́kɔ́ wɔ́ nɛ nkáp aywɛ! Ɔkáysí bɛ́ ɔ̌kwáy bɛ́ku akap Mandɛm nɛ nkáp na?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index