Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:21

21Dɨŋɨ́ bɛ́ ɔbhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ yɛ ɛnyɨŋ ndu bɛtɨk ɛbhɛsɛ́ mbɔnyunɛ ntɨ ɛnɛ nɛ́pú chak bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index