Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:22

22Ndu ɛchi nɔ, tɨ́k nsɛm ndǔ nkaysi bɛbʉ́ anɛ achi wɔ antɨ ɔ́nɨkmʉɛt ntá Mandɛm Acha. Ngufú chɔŋ amfoŋori nkaysi anɛ achi wɔ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index