Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:23

23Ngɔ bɛ́ ɔbhɔŋ ɛpɔ̌ mpabhamɨ́k nɛ ɔ́kwɛ̌n nsɛm antɛn bɛbʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index