Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:24

24Símun aghoko nɔkɔ nɔ, akɛmɛ Píta nɛ Jɔ̌n bɛ, “Bɔta, nɨk ka Mandɛm mmʉɛt ɛ̌ti ya bɛ́ yɛ̌nyɨŋ ɛ́mɔt ɛnɛ bǎrɛ́mɛ́ ɛ́kɛ́ fakari nɛ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index