Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:25

25Mánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́ghati bo mbok Yesu nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi akʉ ntá yap, bárɔ́ bare pɛtnsɛm Yerúsalɛm. Báre téé ndǔ bɔ́bɛtɔk Samária mangati nɔkɔ bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index