Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:26

Mmu Ɛtǒpia anoko Yesu

26Kɛ ángɛl Acha atwɔ́ arɛm ntá Fílip bɛ, “Faté sɛp ndǔ ɛsɨ́ mbi anɛ áfù Yerúsalɛm árɔ̀ŋ Gása”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index