Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:27-28

27-28Fílip afate abho bɛ́rɔŋ. Ɛ́fákari bɛ́ mmǔ Ɛtǒpia amɔt anɛ afú Yerúsalɛm ndǔ mɛnɨkmʉɛt ápɛtnsɛm ɛtɔk ɛyi amɛm ɛ́kárɨk ɛnɛ mpɔŋɔ́ndɨ́k ɛ́yà. Abhak mǔngo Ɛtǒpia anɛ baghaka nɛ yi kɛ akɛmɛ nyaka ɛfɨŋɨ́ ɛkɛrɛ́ nkáp mbɔ mmu anɛ baghaka yi apu kway nyaka bɛchɛm nɛ bo abhɛn mfɔ ngɔrɛ́ Mfɔ Ɛtǒpia wu aka nnyɛ́n bɛ Kándas. Ɛnɛ́ yí áchi amɛm ɛkarɨk ɛyi árɔ̀ŋ, are pay ɛkáti ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya. 29Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ aghati Fílip bɛ, “Dɔ́k awu kɔ nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t nɛ ɛkarɨk ɛyɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index