Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:3

3Mbák chi Sɔ̌l, are yáŋ mbi mɛ́nɛ́mɛ bǒnkwɔ Yesu. Ɛ́kʉ abho bɛ́chwé ɛkɛt nɛ ɛkɛt anja nɔkɔ abhɛn mánókó, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm, amfyɛ nɔkɔ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index