Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:30

30Fílip ajɛt arɔk kɛkwɔt nɛ yɔ́, aghók ndǔ mmu wu ápày ɛkáti ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya. Abhɛ́p yí bɛ, “Ɔ̌bhɔŋ nɔ nɛjwǐmɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́pày?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index