Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:31

31Mǔngo Ɛtǒpia wu akɛmɛ bɛ, “Mɛ̌kwáy bɛjwimɛm ná ɛnɛ́ yɛ̌ mmu ábhɨ́kɨ́ nɛ́nɛ angati mɛ?” Abhɨŋɨ yɛ Fílip ánkó ánchɔ́kɔ́ nɛ yí amɛm ɛ́kárɨ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index