Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:32-33

32-33Ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ápày ndǔ Ɛkáti Mandɛm ɛbhak bɛ́: “Achí nyaka mbɔ ághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ bakɛmɛ bárɔŋ bɛway, mbɔ mɔ́nkwɔmɛ́n anɛ báfɛ̀rɛ ɛmɛnɛ ɛyi, yɛ̌ bɛbɨk yɔ kɛbɨk. Akɛ nɛ́nɛ ɛyɔŋ. Báyɔ́rɛ yi, bataŋ yi, bákpɔ́t nyé ɛni, bachyɛ yi ɛsɔŋɔri ndɛ́ndɛm. Agha ákway bɛtɔŋ bɛ, Yɨŋɨ́ mɔ̌wa nɛ́, ɛnɛ́ bákpɔ́rɛ́ nɛpɛ́m ɛni ambɨ ambɨ fá amɨk?” 34Mǔngo wu abhɛ́p Fílip bɛ, “Ɛ̌tá, ghati mɛ́, ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ asɨ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m nɔ́ ɛ̌ti agha? Arɛm nɔ chí ɛ̌ti mmu áchák kɛ ɛ̌ti mmʉɛt ɛyi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index