Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:34

34Mǔngo wu abhɛ́p Fílip bɛ, “Ɛ̌tá, ghati mɛ́, ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ asɨ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m nɔ́ ɛ̌ti agha? Arɛm nɔ chí ɛ̌ti mmu áchák kɛ ɛ̌ti mmʉɛt ɛyi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index