Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:36

36Báre kɔ mándɔkɔ nɔkɔ. Bágháká nɔ́kɔ́ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ manyiɛp achi, arɛm ntá Fílip bɛ, “Yɨŋɨ́ manyiɛp. Ntí achí anɛ bábhɨkɨ bhɔ́ŋ bɛ́jwiti mɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index