Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:37

37[Fílip akɛmɛ yí bɛ, “Mbák ɔ́sɨ́kɨ́ ntɨ ɛnɛ nɛnkɛm nɛ Yesu, mɛ̌kwáy bɛ́jwiti wɔ.” Mmǔ wu akɛmɛ yí bɛ́ “Nnókó bɛ Yesu Kristo chí Mmɔ Mandɛm.”]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index