Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:38

38Mǔngo wu achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánkʉ ɛ́kárɨk ɛ́nté. Ɛ́té nɔ́kɔ́, bɔ́ nɛ Fílip básɛp báchwe anyɛ́n, Fílip ajwiti yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index