Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:39

39Báfú nɔ́kɔ́ anyɛ́n, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ afɛrɛ Fílip arɛ́, mǔngo Ɛtǒpia wu kɛpɛrɛ ghɔ́ yi. Yɛ̌ nɔ, arɔk ambɨ nɛ nɛkɔ ɛni nɛ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index