Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:40

40Fílip ápɛ́rɛ yɨŋɨ arɔp chí ɛtɔk Asótus. Abho bɛ́ghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ arɛ. Arɔk ambɨ bɛ́kʉ nɔ ndu bɔ̌bɛtɔk mankɛm abhɛn báchi ambi kpátɛ mpok yi aghaka Seséria.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index