Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:5

5Anɛ bábhɨŋɨ bɛ Fílip arɔk ɛtɔk ɛ́gho atú Samária angati nɔkɔ mbok ɛ̌ti Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index