Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:6

6Akʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay arɛ́. Bo baghɔ nɔkɔ nɔ, bɛyǎ bhap báre tá batú sayri ndu bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yí árɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index