Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:7

7Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ɛbhɛ́n bɛ́sɔ̀ŋɔri bo bɛ́re rɔ bhɔ mɛ́mbɨkɨ nɔkɔ nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ. Bɛyǎ bo abhɛn bachi bhʉrɛ́ nɛ bakɛm bátaŋ nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index