Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 8:9

9Mmǔfú anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Símun achí nyaka ɛtɔk ɛyɔ nkwɔ. Abhak mǔnjɔ. Anaŋ ákʉ̀ nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɔ ndu ɛrɔri mpok, andɛmɛ nɔkɔ bɛ́ yí achí ɛtaŋtí mmu. Bǒ Samária babhak maknkay bɛ́ghɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index