Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:10

10Nkoŋo Yesu amɔt achi nyaka Damáskɔs anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Ananías. Aghɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k ántífú ndu Yesu Acha abhɨŋɨ yí bɛ, “Ananías.” Aka arɛm bɛ, “Acha, ghɔ́ mɛ́ nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index