Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:11

11Acha aghati yi bɛ, “Faté dɔ́k ndu nkɔngɔ-ɛtɔk anɛ́ bábhɨŋɨ bɛ́ Téé. Ɔ́náŋ ɔ́nchwɔp ndǔ ɛkɛt Júdas bɛ́p mmu Tásɔs anɛ áká nnyɛ́n bɛ́ Sɔ̌l. Achí arɛ́ ǎnɨ̀kmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index