Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:12

12Nɛ ndǔ kɛnɔ́ amɨ́k ántí fúú, aghɔ́ mmu anɛ bábhɨŋɨ bɛ́ Ananías, ndu áchwé anywɔ́p. Anyaŋa amɔ anti ywi bɛ́ ámpɛt ankway bɛghɔ mbaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index