Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:13

13Ananías akɛmɛ bɛ, “Acha, bɛyǎ bo bághátí mɛ mbok Sɔ̌l wu nɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákú ntá bǒbhɛ awu Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index