Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:15

15Kɛ Yesu Acha aghati yi bɛ, “Dɔ́k mbɔnyunɛ njap yí ámbák mʉ̌bɛtɨk awa, bɛ́ ándɔk ángati bo abhɛn bápú bo Israɛl, nɛ bafɔ bhap, nɛ bo Israɛl ɛ̌ti ɛya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index