Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:16

16Chɔŋ mɛmbɔŋ ntɔŋ yí ɛsɔŋɔri ɛnkɛm ɛnɛ́ yí ábhɔ́ŋɔ́ bɛghɔ ɛ̌ti ya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index