Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:17

17Ananías árɔ́ yɛ arɔk áchwé amɛm ɛkɛt ɛnɛ́ Sɔ̌l áchi arɛ. Anyaŋa yí amɔ ántí arɛm bɛ, “Sɔ̌l, manɔ́, mbɔŋ Yesu Acha mmu abhésí ntá yɛ ankɔŋɔmbi mpok ɔ́twɔ̀ fá, kɛ átó mɛ́ nkʉ́ ɔ́mpɛt ɔ́ngɔ́ mbaŋ nɛ bɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ambak nɛ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index