Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:18

18Tɛ́mté wu ɛbhak ntá Sɔ̌l mbɔ bɛ mɛnyɨŋ mbɔ bɛfabhɛ́ nsi bɛfu yí amɨ́k bɛkwɛnti. Apɛt abho bɛghɔ mbaŋ. Afate yɛ arɔk bájwíti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index