Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:2

2aghati yi bɛ anchyɛ yi bɛkáti ɛbhɛ́n bɛ́chyɛ yi bɛtaŋ bɛrɔŋ Damáskɔs ndu bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl bɛ́ mbák ángɔ́ bakoŋo Mbi Yesu arɛ́, ankwáy bɛ́kɛ́mti bhɔ́, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm, angwɔ́t, andɔk Yerúsalɛm nɛ bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index