Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:20

20Abho yɛ bɛ́rɔ́ŋ ndǔ bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl tɛ́mté angati nɔkɔ bo ɛ̌ti Yesu bɛ́, “Yesu áchí Mmɔ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index