Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:21

21Bǒ mankɛm abhɛn bághókó yi, bábhák maknkay, mámbɛbhɛ nɔkɔ batɨ bɛ, “Pú nkúbhɛ́ mmǔ-nɛ kɛ ákɔ̀ nyaka angʉɛbhɛ nɔkɔ nɛnu nɛ bo abhɛn bábhɨ̀ŋɨ nnyɛ́n Yesu awu Yerúsalɛm nɛ? Atwɔ fá chí bɛ́ ánkɛ́mtí bo Yesu angwɔt, ansɔt ampɛtnsɛm nɛ bhɔ Yerúsalɛm. Atwɔ fá ndu bɛkɛmti bhɔ bɛ ansɔt ampɛtnsɛm nɛ bhɔ́ ntá bǒ batí bachiǎkap Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index