Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:24

24Sɔ̌l arɨŋɨ nkaysi yap. Báre noŋ yi bɛti nɛ ngósí ndu manyǔbhá anɛ Damáskɔs bɛ mpok yi áyàŋ bɛfʉɛt, mankɛm yí mangway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index