Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:25

25Kɛ bɛti mɛ́mɔt, bakoŋó Sɔl basɔt yi báfyɛ́ amɛm ɛkay bákʉ yi áfʉɛ́t ndǔ mbok anɛ́ áchi ndǔ nkok anɛ ákábhɛ́ ɛtɔk, básɛ́bhɛ yi amɨk ansɛm ɛbhá. Abʉɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index