Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:27

27Kɛ mmu amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ Banábas asɔt yí arɔk ntá bǒnto Yesu. Aghati bhɔ ɛnyǔ Sɔ̌l aghɔ Yesu Acha ambi mpok yi árɔ̀ŋ Damáskɔs nɛ ɛnyǔ Yesu árɛ́mɛ́ kɛpɨ nɛ yi. Aghati nkwɔ́ bɔ́ ɛnyǔ Sɔ̌l átɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm kpoŋoroŋ ndu nnyɛ́n Yesu awu Damáskɔs kɛbhɔ́ŋ bɛcháy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index