Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:29

29Are tɔŋ Ɛyɔŋ Mandɛm ndu nnyɛ́n Yesu kɛbhɔ́ŋ bɛcháy. Mpók nɛ mpok ándɛm nɔkɔ ɛ̌ti Yesu ntá bo Israɛl abhɛn bárɛ̀m ɛyɔŋɔ Grik, ankɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ́. Ɛkʉ bare yáŋ chí bɛ́wáy yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index