Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:3

3Sɔ̌l afa yɛ are rɔ́ŋ. Agháká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t nɛ Damáskɔs, bɛdíɛ́rɛ́ bɛfú amfay tɛ́mchok bɛsɛp bɛ́káp yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index