Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:30

30Batɨ̌ Bǒ nkwɔ́ bárɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, básɔt yi barɔk Seséria, bátó yí ándɔ́k Tásɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index