Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:31

31Ɛ́fákári yɛ bɛ bǒnkwɔ Yesu abhɛn bachi atú Judɛ́ya, nɛ abhɛn atú Gálili, nɛ abhɛn atú Samária nkɛm kɛpɛrɛ bhɔŋ ɛsɔŋɔri. Bakoŋo Yesu bábhʉrɛ nɛpɛ́m ɛnap ɛnyu ɛnɛ́ nɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ bɔ báchyɛ̀ Mandɛm kɛnókó. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ are chyɛ bhɔ nɛpɔptǐntɨ́, anchyɛ nɔkɔ bhɔ bɛtaŋ. Ɛ́kʉ bɛyǎ bo báchák báre noko Yesu mánchɛm nɔkɔ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index