Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:33

33Akwɛsɛ mbɛ́ntí amɔt arɛ́. Báre pɔ̀kɔ yi yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ yi árɔ̀ŋ. Abhak ɛnyu yɔ ndu mamiɛ́ ánɛ̀n. Aka nnyɛ́n bɛ Aénias.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index