Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:34

34Píta arɛm ntá yi bɛ, “Aénias, Yesu Kristo ǎkʉ̀ wɔ ɔ́ntáŋ nɛ́nɛ. Faté pɛ́t ɛ̌sák ɛyɛ.” Tɛ́mte wu, atɛ́m afate.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index