Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:36

36Ngɔrɛ́ amɔt achi nyaka ɛtɔk Jopa anɛ aka nnyɛ́n bɛ́ Tabíta, [Nɔ́ chí Dɔ́kas ndu ɛyɔŋ Grik] abhak nkoŋo Yesu. Ǎkʉ nyaka bɛrɨ, ankwak nɔkɔ bachɛ́bhɛ́bho mpoknkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index