Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:37

37Mpok yɔ, akwɛ́n nɛme agú. Báso yi bábhʉrɛ amɛm mɔ́kɛrɛ́mfay ndu ɛkɛrɛ́ mfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index