Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:39

39Píta afa yɛ are rɔŋ nɛ bhɔ. Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, basɔt yi bako ndu mɔ́kɛrɛ́mfay. Bɛyǎ mánkwɛ́sɛ́ bábhak arɛ. Bɔ́ mankɛm bakap Píta. Báre di, mántɔŋ nɔkɔ ndɛn ɛnɛ Tabita áyɛ́mɛ́ ntá yap mpok yi achi nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index