Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:4

4Sɔ̌l akwɛ́n amɨk, aghók ɛyɔŋ ɛnɛ́ ɛ́bhɛ̀p yi bɛ, “Sɔ̌l, Sɔ̌l, ndaká yí ɔ́chyɛ̀ mɛ nɛnyok?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index