Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:40

40Píta aghati bɔ́ mankɛm mámfu nɛfí. Atɛp mánɛ́n amɨk anɨkmʉɛt ntá Mandɛm. Ayibhiri mmʉɛt ntá ngu arɛm bɛ, “Tabíta, faté!” Tabíta anɛnɛ amɨ́k. Ághɔ́ nɔ́kɔ́ Píta afate achɔkɔ chɔ́kɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index